(75)99128-4339
hikarinosenshidojo@gmail.com

Taikai Buenos Aires 2017 com o Dai Shihan Jack Hoban

 

Taikai Jack Hoban